Over ons

door 18 jan 2022

Inleiding

Stichting Huis van Compassie is ontstaan vanuit de constatering dat er veel wordt gedaan voor mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden, maar dat dit voornamelijk materiele ondersteuning betreft. Nodig en noodzakelijk maar minder aandacht lijkt uit te gaan naar die facetten die de schoonheid van het leven belichten. Facetten die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een positief gevoel van welbevinden. Stichting Huis van Compassie wil zich inzetten voor mensen  die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden door ze in de gelegenheid te stellen op een laagdrempelige wijze (opnieuw) in contact te komen met de schoonheid van kunst en cultuur gerelateerd aan zingevingsvragen in de breedste zin van het woord. Om dit te kunnen realiseren krijgen we een prachtige locatie tot onze beschikking, in het centrum van Bolsward naast de Franciscusbasiliek. We kunnen gebruik maken van de benedenverdieping van het pand waar tot voor kort het Titus Brandsmamuseum in gevestigd was. Een ruimte die die zich goed leent voor datgene waar de stichting voor staat.

Om de doelstellingen van stichting Huis van Compassie te bereiken is er een werkgroep geformeerd die een plan van aanpak en een activiteitenplan gaat opstellen. Hierin staat samenwerking met de scholen in de omgeving en relevante maatschappelijke organisaties centraal. De focus zal de komende jaren komen te liggen op het opbouwen en bestendigen van het project Huis van Compassie, zowel inhoudelijk als financieel. Aandacht voor het vergroten van het netwerk, met name binnen de cultuursector en het verder uitbreiden van het vrijwilligersteam.

Missie, visie en doelstelling

De aanleiding om met dit project te beginnen hangt samen met het feit dat binnen het werkgebied van de Parochiële Caritasinstelling van de Zalige Titus Brandsmaparochie er de afgelopen jaren veel initiatieven zijn genomen om met de name de mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden te voorzien van goederen en geld, waarbij overigens de ontmoeting met de ander en met elkaar altijd centraal staat. Zo zijn er in de afgelopen jaren een kledingbank en twee Deelwinkels gerealiseerd en rijdt er sinds een aantal jaren een kledingbus rond in Súdwest Fryslan. Het motto van de projecten is; van delen word je rijker! Het primaire doel is mensen met elkaar verbinden en met mensen in contact komen waarbij we gebruik maken van het middel kleding en spullen.

Langzaamaan is de wens ontstaan om naast materiele ondersteuning mensen de gelegenheid te geven op een laagdrempelige wijze in aanraking te komen met de schoonheid en lichtheid van het leven, bijvoorbeeld door middel van kunst en cultuur en dit vervolgens te koppelen aan zingeving. Door het aanwezige netwerk dat de afgelopen jaren is opgebouwd zien we een zeker mogelijkheden dit project toegankelijk te maken voor alle mensen. We willen daarbij niet alleen het verschil maken voor de mensen uit de kwetsbare groepen, maar juist ook voor de mensen die het beter getroffen hebben in het leven. We zetten als Huis van Compassie in op het overbruggen van verschillen en het bevorderen van wederzijds respect en compassie. Door middel van kunst en cultuur en een goed gesprek kunnen we groeien in afhankelijkheid en daarmee een basis leggen voor het ontstaan van nieuwe netwerken en verbindingen.

Missie (waar staan we voor):

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waar vele verschillende creatieve en culturele activiteiten plaatsvinden, gekoppeld aan zingeving waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. We organiseren activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, die eveneens bedoeld zijn voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot meer wederzijds begrip, respect en compassie.

Daarnaast bieden we in het Huis van Compassie een plek aan waar verschillende initiatieven die zich op een of andere wijze willen inzetten voor -en in samenwerking met- de groepen die onze steun en solidariteit behoeven. Verder ondersteunen we initiatieven die door mensen uit onze doelgroepen worden opgezet. We organiseren thema bijeenkomsten film- en theateravonden en kleinschalige tentoonstellingen waarbij compassie centraal staat. Het Huis van Compassie  richt zich op samenwerking met scholen en sociaal maatschappelijke- en culturele instanties.

Het Huis van Compassie wil mensen met elkaar verbinden door gebruik te maken van cultuur, kunst gekoppeld aan zingeving.

Visie (waar gaan we voor):

Wat we willen bereiken is dat mensen die in een maatschappelijk kwetsbare positie verkeren in de gelegenheid worden gesteld om (opnieuw) kennis te maken met de schoonheid van de kunst, cultuur, poëzie en literatuur gekoppeld aan zingeving.

Doelstellingen

De stichting heeft tot doel om mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met kunst en cultuur in de breedste zin van het woord.

De stichting heeft tot doel om mensen uit verschillende groepen met elkaar in verbinding te brengen door middel van het organiseren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur gekoppeld aan zingeving.

De stichting stelt zich tot doel om in eigen beheer activiteiten te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur gekoppeld aan zingeving om diverse doelgroepen met elkaar te verbinden.

De stichting stelt zich ten doel om door middel van het beschikbaar stellen van ruimte en beschikbare faciliteiten aan derden deze de mogelijkheid te bieden om activiteiten te ontwikkelen die passen binnen de doelstellingen van Stichting Huis van Compassie

Organisatie

Stichting Huis van Compassie  heeft wordt gecoördineerd door het pastorale team van de Heilige Titus Brandsma parochie te Bolsward…

  • Dorothea Brylak
  • Dorenda Gies

…en een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen en bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris.

  • Voorzitter: Berend Bilker
  • Penningmeester: Henri Willems
  • Secretaris: Sible Huitema

Activiteiten van het bestuur

  • Vergaderen
   Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.
  • Activiteiten
   Onder verantwoording van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
   – Het opzetten en begeleiden van projecten.
   – Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

  • Jaarlijks een begroting opstellen.
  • Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren.
  • Beheren van de gelden.
  • Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Werven van gelden

Stichting Huis van Compassie is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van fondsenwerving en giften vanuit kerken en kerkelijke organisaties. Er is een afspraak gemaakt tussen stichting Huis van Compassie en de Parochiële Caritas Instelling van de Zalige Titus Brandsmaparochie dat de laatste voor de komende drie jaren garant staat voor de betaling van de huur van de huisvesting aan de Grote Dijlakker.

Beheer en besteding van het vermogen

De stichting heeft geen vermogen op dit moment. Het streven is om op termijn een buffer op te bouwen om bepaalde projecten te kunnen financieren en een (gedeelte) van de vaste lasten die stichting Huis van Compassie is verschuldigd te kunnen dragen.

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Werknemers

Stichting Huis van Compassie is een vrijwilligersorganisatie die wordt ondersteund door een door de Parochiele Caritas Instelling van de Zalige Titus Brandsmaparochie betaalde coördinator.

Algemene gegevens

KvK nummer: 83746161
RSIN-nummer: 862975591
IBAN: NL35INGB0123456789
Adres: Grote Dijlakker 11, 8701 KV Bolsward

Translate »
Doneer nu »